หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายความเข้าใจ

1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง

week3

TOPIC : ปริศนายางพารา
Week 3 : เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถอธิบายชนิดของต้นพันธ์ยางพาราได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2 – 6 มิ.ย.57
โจทย์
-          ชนิดของต้นพันธุ์ยางพาราที่มีมาอย่างไร
คำถาม
-          ชนิดของพันธุ์ยางแตกต่างกันอย่างไร
เครื่องมือ
-          Think Pair Share
-          Mind Mapping
ชง
-          นักเรียนศึกษาต้นพันธุ์ยางพาราแต่ละชนิด
-          ครูกระตุ้นด้วยคำถามต้นยางพาราแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
-          นักเรียนใช้เครื่องมือ Think Pair Share เพื่อสร้าง Mind Mapping ร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
ใช้
-          นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้าง Mind Mapping อธิบายลักษณะชนิดต้นพันธุ์ยางพารา
-          สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-          นักเรียนศึกษาต้นพันธุ์ยางพาราแต่ละชนิด
-          Mind Mapping
ชิ้นงาน
-          สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-          Mind Mapping
ความรู้
-          นักเรียนอธิบายชนิดของต้นพันธุ์ยางพาราได้
-          รู้จักเลือกวิธีที่สามารถทำให้เรียนรู้ได้ทั้งกับตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ทักษะ
1.ทักษะการทำงานกลุ่ม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
2.ทักษะ ICT สามารถใช้ในการเรียนรู้เพื่อหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบชิ้นงานและการนำเสนองาน

Week
Input
Process
Output
Outcome
คุณลักษณะ
-          สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
-          มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น