หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายความเข้าใจ

1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง

week2

TOPIC : ปริศนายางพารา
Week 2 : เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
26 – 30 พ.ค.57
โจทย์
วางแผนการเรียนรู้
-นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับยางพารา และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือ
-          Brainstorm : ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้ Show and share
-          นำเสนอปฏิทิน การเรียนรู้ wall Thinking
ปฏิทินการเรียนรู้
-          ครูกระตุ้นการคิดเกี่ยวกับชิ้นงานกิจกรรม
-          นักเรียนระดมความคิดกิจกรรมการเรียน
-          บรรยากาศในชั้นเรียน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
-          นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับยางพารา และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
-          นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
-          นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว และสิ่งที่ตนเองอยากรู้
-          รวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในแผ่นใหญ่
ใช้
-          นักเรียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเป็น Mind Mapping
-          นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-          นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ลงแผ่นใหญ่
-          นักเรียนทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
-          นักเรียนทำ Mind Mapping รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
-          สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากรู้แผ่นใหญ่
-          ปฏิทินการเรียนรู้
-          Mind Mapping
ความรู้
-          สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับยางพารา
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
-          ทำเป็น (ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้)
-          ใช้เป็น (สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูล
-          อยู่เป็น (ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า
-          ไปเป็น(เห็นการเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและกิจกรรมที่เรียน)
2.ทักษะการแก้ปัญหา              (ขณะทำงานกลุ่ม)
3.ทักษะการสื่อสาร

Week
Input
Process
Output
Outcome
คุณลักษณะ
-          คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
-          การเคารพต่อผู้อื่นและต่อตนเอง
-          ความคิดสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น