หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายความเข้าใจ

1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง

week1

TOPIC : ปริศนายางพารา
Week 1 : เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถสื่อสาร นำเสนอ และอธิบายสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Output
Outcome
19 -23 พ.ค.57
โจทย์
- สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
คำถาม
- ทำไมต้องปลูกยางพารา
- ยางพาราทำอะไรได้บ้าง
- จะเป็นอย่างไรถ้ามีแต่สวนยางพารา
เครื่องมือ
- Walk and Talk
- Brainstorms
- Blackboard Share
บรรยากาศ/สื่อ
- สวนยางพาราในโรงเรียน
- คลิปเกี่ยวกับยางพารา

ชง
- นักเรียนสำรวจสวนยางพาราในโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ทำไมต้องปลูกยางพารา”, “ยางพาราทำอะไรได้บ้าง”, “จะเป็นอย่างไรถ้ามีแต่สวนยางพารา”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชง
- นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับยางพารา
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปที่ได้ดู
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
ภาระงาน
- นักเรียนเดินสำรวจสวนยางพารา
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ
- Mind Mapping
ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Mind Mapping
- นำเสนอและเลือกหัวข้อ
ความรู้
- นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของยางพารา
- เข้าใจและยอมรับในความคิดและความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเอง
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- เรียนรู้วิธีที่จะหาคำตอบและทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า
- ยินดี พอใจ และเคารพสิทธิซึ่งกันและกันทั้งในด้านความคิดและการกระทำ
2.ทักษะการสื่อสาร อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่สนใจ
3.ทักษะการเรียนรู้อย่าง

Week
Input
Process
Output
Outcome
ต่อเนื่อง แสวงหาความรู้โดยการสังเกตสิ่งรอบตัว และสิ่งที่ได้รับรู้
คุณลักษณะ
- เคารพสิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ตามศักยภาพของตนเอง
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น