หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายความเข้าใจ

1. บอกชนิดของพันธุ์ยางและลักษณะของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

2. บอกและอธิบายถึงประโยชน์ของต้นยางพาราได้ถูกต้อง

3. บอกวิธีการปลูกยางพาราได้ถูกต้อง

4. บอกวิธีขยายพันธุ์ยางได้ถูกต้อง

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เนื้อหา

ชื่อหน่วยปริศนายางพารา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภูมิหลัง
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิต และส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นยางพาราจึงเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศไทย
โรงเรียนบ้านหนองสะแกสนมีพื้นที่จำนวน 33 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ว่างเป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะแก่การปลูกยางพารา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการปลูกยางพารา การเตรียมการในการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ยางที่ดี การดูแลและบำรุงรักษา การกำจัดวัชพืช การขยายพันธุ์พืช  และการสร้างรายได้จากผลผลิต  และศึกษาทุกกระบวนการของการปลูกยางพารา ตลอดจนได้ศึกษาประโยชน์และโทษของยางพารา

เป้าหมายความเข้าใจ